(0) نفر 0
لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم اشنایدر

لوازم جانبی کلید اتوماتیک کمپکت غیرقابل تنظیم اشنایدر

لوازم کمکی می‌توانند صرف نظر از عملکردشان (AX-AL-AXAL) درهر یک از دو طرف (چپ و راست) نصب شوند.

   ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱ شهریور
کنتاکت های نشانگر
کنتاکت های changeover  1 NO + 1NC اطلاعات از راه دور از وضعیت کلید اتوماتیک فراهم می‌آورند. آنها می‌توانند برای نمایش، قفل الکتریکی ، مصارف رله ای و غیره استفاده شوند.
• کنتاکت کمکی (ON / OFF) AX وضعیت کنتاکت های کلید اتوماتیک را نشان می‌دهد.
• کنتاکت خطا (نمایش خطا)AL نشان می‌دهد که کلید اتوماتیک به یکی از دلایل زیر دچار خطا شده است.
° اضافه بار
° اتصال کوتاه
° عملکرد قطع کننده ولتاژی (رله آندر ولتاژ)
این سوئیچ با ریست کردن کلید اتوماتیک به حالت تحریک نشده برمی‌گردد.مشخصات
کنتاکت ها
جریان حرارتی نامی 5
حداقل بار 10 mA at 24 V
رده کاربرد AC12 AC15 DC12 DC14
جریان کاری (A) 24 V 5 5 4 3
48 V 5 5 2.5 1
125 V 5 3 0.4 0.4
250 V 3 2 0.2 0.2
اتصالات
طول سیم اتصال 500 mm
مقطع EZC100:1 mm² , EZC250:1.5mm²

عنوان شمارش رفرنس شماره رفرنس
EZC100 EZC250
کنتاکت کمکی (AX) EZAUX10 EZEAX
کنتاکت خطا (A) EZAUX01 EZEAL
کنتاکت کمکی / خطا (AX/AL) EZAUX11 EZEAXAL


قطع از راه دور
رله شنت ( SHT) یا رله آندرولتاژ (UVR)
• رله شنت (SHT)
° این رله زمانی عمل می‌کند که ولتاژ کنترل آن بیش از (UN 0.7) باشد.
° سیگنال های کنترلی می‌توانند از نوع پالس (20ms=<) باشند.
• رله آندرولتاژ(UVR)
° دراین حالت وقتی ولتاژ کنترل کمتر از مقدار آستانه شود، کلید اتوماتیک عمل کرده و قطع می‌شود.
° مقدار آستانه بین 0.35 تا 0.7 برابر ولتاژ نامی است.
° بسته شدن کلید اتوماتیک تنها زمانی ممکن است که ولتاژ از 0.85 برابر ولتاژ نامی بالاتر رود.
° عمل کردن کلید اتوماتیک به وسیله قطع UVR با استاندارد IEC 6097-2 سازگار است.
• عملکرد
وقتی کلید اتوماتیک به وسیله UVR  یا SHT قطع می‌کند، باید به صورت محلی ریست شود:
° عملکرد UVR  یا SHT نسبت به بستن دستی کلید تقدیم دارند.
° درصورت وجود دستور قطع، بستن کنتاکت ها حتی به صورت موقت امکان پذیر نمی‌باشد.رله های ولتاژی (MX) و اندرولتاژ (MN) برای کلید EZC100

رله های ولتاژی (MX) و اندرولتاژ (MN) برای کلید EZC250

مشخصات
مکانیکی
دوام مکانیکی 0.10 دوام مکانیکی MCCB
EZC100 EZC250 الکتریکی
AC DC
SHT مصرف لحظه ای < 30 VA <30 VA < 35 W
زمان پاسخ < 50 ms < 50 ms < 100 ms
UVR مصرف دائم < 5 VA < 5 VA <10 W
زمان پاسخ < 50 ms < 50 ms < 100 ms
اتصالات EZC100 EZC250
SHT (1mm²) سیم بندی شده (0.5mm²) سیم بندی شده
UVR (1mm²) سیم بندی شده (2mm²) پیچ


• نصب
° UVR , SHT , EZC100 : نصب داخلی (سمت چپ یا راست)
° SHT - : EZC250 : نصب داخلی ( سمت راست)
- UVR: نصب خارجی (سمت راست)
عنوان شماره رفرنس شماره رفرنس
EZC100 EZC250
رله شنت (SHT) 100-130 V AC EZASHT100AC 100-120 V AC EZESHT100AC
120-130 V AC EZESHT100AC
200-277 V AC EZASHT200AC 200-240 V AC EZESHT200AC
277 V AC EZESHT277AC
380-480 V AC EZASHT380AC 380-440 V AC EZESHT400AC
440-480 V AC EZESHT440AC
24 V DC EZASHT024DC 24 V DC EZESHT024DC
48 V DC EZASHT048DC 48 V DC EZESHT048DC
رله آندرولتاژ (UVR) 110-130 V AC EZAUVR110AC 110-130 V AC EZAUVR110AC
200-240 V AC EZAUVR200AC 200-240 V AC EZAUVR200AC
277 V AC EZAUVR277AC 277 V AC EZAUVR277AC
380-415 V AC EZAUVR380AC 380-415 V AC EZAUVR400AC
440-480 V AC EZAUVR440AC 440-480 V AC EZAUVR440AC
24 V DC EZAUVR024DC 24 V DC EZAUVR024DC
48 V DC EZAUVR048DC 48 V DC EZAUVR048DC
125 V AC EZAUVR125DC 125 V AC EZAUVR125DC