کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H13PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۴۲ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H23PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NW10H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NW10H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H13PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۴۲ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H23PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NW10H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NW10H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H13PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۴۲ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H23PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H13PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۴۲ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H23PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H13PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۴۲ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H23PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H13PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۴۲ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H23PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر
  تماس بگیرید
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت �������������� ACB
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   خیر
   بله