کنتاکتور سری G اشنایدر 115 آمپر LC1G115KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 115 آمپر LC1G115KUEN
  440V 115A 100-250V AC/DC Coil
  440V 115A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری G اشنایدر 150 آمپر LC1G150KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 150 آمپر LC1G150KUEN
  440V 150A 100-250V AC/DC Coil
  440V 150A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری G اشنایدر 185 آمپر LC1G185KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 185 آمپر LC1G185KUEN
  440V 185A 100-250V AC/DC Coil
  440V 185A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری G اشنایدر 225 آمپر LC1G225KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 225 آمپر LC1G225KUEN
  440V 225A 100-250V AC/DC Coil
  440V 225A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری G اشنایدر 265 آمپر LC1G265KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 265 آمپر LC1G265KUEN
  440V 265A 100-250V AC/DC Coil
  440V 265A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری G اشنایدر 330 آمپر LC1G330KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 330 آمپر LC1G330KUEN
  440V 330A 100-250V AC/DC Coil
  440V 330A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری G اشنایدر 400 آمپر LC1G400KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 400 آمپر LC1G400KUEN
  440V 400A 100-250V AC/DC Coil
  440V 400A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری G اشنایدر 500 آمپر LC1G500KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 500 آمپر LC1G500KUEN
  440V 500A 100-250V AC/DC Coil
  440V 500A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری G اشنایدر 630 آمپر LC1G630KUEN
  کنتاکتور سری G اشنایدر 630 آمپر LC1G630KUEN
  440V 630A 100-250V AC/DC Coil
  440V 630A 100-250V AC/DC Coil
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 115آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F115M7
  کنتاکتور سری اف 115آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F115M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 150آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F150M7
  کنتاکتور سری اف 150آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F150M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 185 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F185M7
  کنتاکتور سری اف 185 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F185M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 225 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F225M7
  کنتاکتور سری اف 225 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F225M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 265 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F265M7
  کنتاکتور سری اف 265 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F265M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 330 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F330M7
  کنتاکتور سری اف 330 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F330M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 400 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F400M7
  کنتاکتور سری اف 400 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F400M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 500 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F500M7
  کنتاکتور سری اف 500 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F500M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 630 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F630M7
  کنتاکتور سری اف 630 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F630M7
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری اف 800 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F800MW
  کنتاکتور سری اف 800 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1F800MW
  کنتاکتور سری F
  کنتاکتور سری F
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 115 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1D115M7
  کنتاکتور سری دی 115 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1D115M7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 115 آمپر ولتاژ 24DC اشنایدر LC1D115BD
  کنتاکتور سری دی 115 آمپر ولتاژ 24DC اشنایدر LC1D115BD
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 110AC اشنایدر LC1D12F7
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 110AC اشنایدر LC1D12F7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1D12M7
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1D12M7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 230AC اشنایدر LC1D12P7
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 230AC اشنایدر LC1D12P7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 24AC اشنایدر LC1D12B7
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 24AC اشنایدر LC1D12B7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 24DC اشنایدر LC1D12BD
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 24DC اشنایدر LC1D12BD
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 48AC اشنایدر LC1D12E7
  کنتاکتور سری دی 12 آمپر ولتاژ 48AC اشنایدر LC1D12E7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 125 آمپر 4 پل ولتاژ 220AC اشنایدر LC1DT80004M7
  کنتاکتور سری دی 125 آمپر 4 پل ولتاژ 220AC اشنایدر LC1DT80004M7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 150 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1D150M7
  کنتاکتور سری دی 150 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1D150M7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 150 آمپر ولتاژ 24DC اشنایدر LC1D150BD
  کنتاکتور سری دی 150 آمپر ولتاژ 24DC اشنایدر LC1D150BD
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 110AC اشنایدر LC1D18F7
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 110AC اشنایدر LC1D18F7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1D18M7
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 220AC اشنایدر LC1D18M7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 230AC اشنایدر LC1D18P7
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 230AC اشنایدر LC1D18P7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 24AC اشنایدر LC1D18B7
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 24AC اشنایدر LC1D18B7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 24DC اشنایدر LC1D18BD
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 24DC اشنایدر LC1D18BD
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 48AC اشنایدر LC1D18E7
  کنتاکتور سری دی 18 آمپر ولتاژ 48AC اشنایدر LC1D18E7
  کنتاکتور سری D
  کنتاکتور سری D
  تماس بگیرید

   کنتاکتور اشنایدر

   کنتاکتور اشنایدر نوعی کلید الکتریکی است. این کلید با ولتاژ برق کار می‎‌کند و نیازی به دخالت فیزیکی برای قطع و وصل جریان برق ندارد. استفاده از کنتاکتور ساخت برند اشنایدر، کار با مدارهای الکتریکی را بسیار آسان و بی‌خطر کرده است. در هر محیطی که دارای تاسیسات برقی باشد، می‌توان ردپای کنتاکتورها را دید. یک کنتاکتور در اصل از یک سیم پیچ (الکترومغناطیس) و یک آرمیچر فلزی تشکیل می‌شود. این مدار به کنتاکت های سوئیچینگ کنتاکتور متصل است. آرمیچر در سیم پیچ قرار می گیرد تا بتواند در میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ حرکت کند. خود سیم پیچ نیز دارای یک هسته آهنی است که باعث افزایش اثر مغناطیسی می شود. در نتیجه این فرایند کلید مدار عملکرد بهتری خواهد داشت.

   مشخصات کنتاکتور اشنایدر

   کنتاکتورهای برق دارای "ماژول های کمکی" با کنتاکت های کمکی اضافی هستند. اتصالات سیم پیچ معمولا برای هر دو نوع کنتاکتور با "A1" و "A2" مشخص می شوند. همین طور می توانید نماد سیم پیچ را روی کنتاکتور پیدا کنید. کنتاکت های کمکی یک کنتاکتور اغلب شماره گذاری می شوند. رقم اول نشان دهنده شماره تماس یا شماره ترتیبی است که به طور مداوم افزایش می یابد. رقم دوم نشان دهنده نوع تماس است که به آن رقم عملکرد نیز گفته می شود. بنابراین یک کنتاکت به طور معمول با توجه به اعداد"1"، "2" مشخص می شود، در حالی که یک تماس معمولی باز با اعداد "3"، "4" مشخص می شود. نوع دیگری از نامگذاری نیز وجود دارد که از حروف NO برای Normally Open که به معنی بازکننده است یا NC که Normally close استفاده می کند و به معنی نزدیک‌تر است.

   انواع کنتاکتور اشنایدر

   کنتاکتور اشنایدر در دو تایپ مختلف تولید می شود. برای خرید کنتاکتور های اشنایدر باید نیازهای موتور و دستگاه الکتریکی خود را بدانید. سری F این محصول برای بازه 190 تا 700 آمپر کاربرد دارد. سری D نیز برای بازه 10 تا 200 آمپر. هر دو سری این محصول از برق سه فاز پشتیبانی می کنند. تایپ D این کنتاکتورها خریداران بیشتری دارد و برای مصارف معمولی و عادی به کار برده می شود. اگر در هنگام خرید نیز با عناوین d32 و d18 برخورد داشتید، به یاد داشته باشید که در حال خرید تایپ D هستید. همین طور برای مصارف پایین تر از 20 ولت نیز سری K این محصولات را باید تهیه کنید. کنتاکتورهایی با بیش از 1000 آمپر نیز به عنوان درخواست های خاص در نظر گرفته می شوند که خرید انها از تمامی فروشگاه های لوازم الکتریکی ممکن نیست. کنتاکت های برق اغلب با یک رقم شماره گذاری می شوند، سه هادی بیرونی به اعداد فرد متصل می شوند، در حالی که مصرف کننده ها، مانند موتور، به اعداد زوج متصل هستند. عناوین "L1، "L2"، "L3" برای هادی بیرونی و "T1، "T2"، "T3" برای مصرف کننده اغلب مستقیماً روی کنتاکتور یافت می شوند.   
   کنتاکتور برق دار یا سوئیچ شده به عنوان کنتاکتور فعال نیز نامیده می شود، در حالی که کنتاکتور آزاد شده در حالت بدون سوئیچ یا در موقعیت اصلی قرار دارد. در کنتاکتورهای اشنایدر، سیم پیچ با یک مستطیل نشان داده می شود. این نماد معمولاً روی کنتاکتور نیز دیده می شود. کنتاکت‌های معمولی باز و بسته به‌صورتی که روی پلان مشخص می‌شوند، نشان داده می‌شوند. در نقشه ها همان نام های کنتاکت مانند کنتاکتور انتخاب می شوند، به این معنی که کنتاکت های موجود در پلان را می توان مستقیماً به کنتاکتور در مدار مربوطه اختصاص داد. کنتاکتورهای کمکی یا کنترلی با حرف K ارائه می شوند. کنتاکتورهای برق دارای حرف Q  هستند. برای روشن شدن رابطه بین کنتاکت سوئیچینگ و سیم پیچ، این حرف در جلوی کنتاکت های سوئیچینگ کنتاکتور مربوطه نیز نوشته می شود، در غیر این صورت یک خط شکسته نیز می تواند مدار را روشن کند. در صورت استفاده از چند کنتاکتور، کنتاکتورهای جداگانه نیز به صورت متوالی شماره گذاری می شوند. همان شماره گذاری نیز باید در تیراندازهای مدار بعدی انتخاب شود.

   اجزای سازنده کنتاکتور

   سیم پیچ: اصلی ترین جز تشکیل دهنده کنتاکتور سیم پیچ است. نیروی محرکه ای که برای بستن کنتاکت ها استفاده می‌شود، توسط سیم پیچ یا مغناطیس کنتاکتور  تهیه می‌شود. سیم پیچ و کنتاکت ها توسط یک بدنه حفظ می‌شوند.
   بدنه: کنتاکتور هم مانند دریگر وسایل دارای بدنه می‌باشد که باعث عایق بندی و محافظت از تماس پرسنل با کنتاکت ها را فراهم می‌سازد.محفظه بدنی از مواد مختلفی مانند پلی کربنات، پلی استر، نایلون6، باکلیت و پلاستیک های ترموستینگ ساخته شده است.
   کنتاکت ها: از اصلی ترین اجزای کنتاکتور، کنتاکت ها می‌باشد. وظیفه کنتاکت ها انتقال جریان کنتاکتور توسط کنتاکت ها می‌باشد.

   چرا کنتاکتور اشنایدر بخریم؟

   اشنایدر نیازی به معرفی ندارد. این برند سالها و بیش از یک صده است که در زمینه ساخت وسایل و لوازم الکتریک فعالیت می کند. خرید کنتاکتور اشنایدر مقرون به صرفه و اقتصادی است. اگر به دنبال لوازم الکتریک با کیفیت می گردید اشنایدر را امتحان کنید. کنتاکتور اشنایدر تا مدت زیادی بدون هیچگونه مشکل جانبی یا اتصالی دوام می اورد. تمامی قطعات داخلی این کنتاکتور از فلز مرغوب ساخته می شوند. برای تهیه هر تعداد کنتاکتور اشنایدر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید. همین طور کارشناسان لوازم الکتریک در مجموعه ما آماده پاسخگویی به تمامی پرسش های شما در تمامی زمینه ها هستند.

   کاربرد کنتاکتور اشنایدر

   خطوط اتوماسیون صنعتی: کنتاکتور اشنایدر در خطوط اتوماسیون صنعتی استفاده می شوند تا کنترل و مدیریت اجزای مختلف این خطوط، از جمله سنسورها، موتورها، و دستگاه های دیگر، صورت پذیرد.
   راه اندازی و کنترل الکتروموتورها: از کنتاکتور اشنایدر برای راه اندازی و کنترل الکتروموتورها در صنایع مختلف، از جمله صنایع تولید و تولیدات، استفاده می شود.
   سوئیچینگ مدارهای الکتریکی: این کنتاکتور برای سوئیچینگ (تغییر حالت) مدارهای الکتریکی مانند لامپ ها، پمپ ها، یا دیگر اجزا به کار می روند.
   کنترل فیدرهای خط در سیستم های توزیع: در سیستم های توزیع برق، کنتاکتورهای اشنایدر جهت کنترل فیدرهای خط و توزیع به کار می روند.
   سیستم های چنج اور: کنتاکتورهای اشنایدر در سیستم های چنج اور جهت تغییر حالت و اتصال به منابع مختلف برق مورد استفاده قرار می گیرند.
   جایگزین کلیدهای اتوماتیک به عنوان کلید وصل در مدارهای که به ندرت قطع یا وصل می شوند: در مدارهایی که نیاز به کلید وصل با فراوانی کم دارند، کنتاکتور اشنایدر ممکن است به عنوان جایگزین کلیدهای اتوماتیک مورد استفاده قرار گیرند.
   سری کنتاکتورهای خازنی برای انواع تابلوهای بانک خازن: در تابلوهای بانک خازن، سری کنتاکتور خازنی اشنایدر برای مدیریت و کنترل خازن ها و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی به کار می روند.
   راه اندازی مدارهای ستاره مثلث: کنتاکتور اشنایدر در مدارهای راه اندازی موتورهای الکتریکی به شکل ستاره مثلث استفاده می شوند تا کنترل حالت اولیه را فراهم کنند و سپس به حالت مثلث تغییر حالت دهند.

   مزایای کنتاکتور اشنایدر

   کیفیت ساخت عالی: کنتاکتور اشنایدر با استفاده از مواد با کیفیت و فناوری پیشرفته، دارای کیفیت ساخت بسیار بالا هستند. این ویژگی اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و پایدار آنها را به کاربران می دهد.
   عمر کاری طولانی: با توجه به استفاده از مواد با کیفیت و تکنولوژی پیشرفته، کنتاکتور اشنایدر دارای عمر کاری طولانی هستند که به کاهش نیاز به تعویض و تعمیرات مکرر کمک می کند.
   تطابق کامل با کلید حرارتی اشنایدر ۳RV و بیمتال اشنایدر LR2D: این کنتاکتور به طور کامل با کلید حرارتی ۳RV و بیمتال LR2D اشنایدر هماهنگ شده اند که امکان ایجاد سیستم های یکپارچه و انطباق با یکدیگر را فراهم می کند.
   دمای کاری از -۵ تا +۶۰ درجه سانتی گراد: با دامنه دمای کاری گسترده از -۵ تا +۶۰ درجه سانتی گراد، این کنتاکتور قابلیت عمل در شرایط محیطی مختلف را دارا هستند.
   دارای استانداردهای تماس امن: این کنتاکتور با استفاده از استانداردهای تماس امن، اطمینان از عملکرد ایمن و مطمئن در اتصالات الکتریکی فراهم می کنند.
   دارای طیف وسیع تجهیزات جانبی: با ارائه تجهیزات جانبی متنوع، کنتاکتور اشنایدر امکان افزایش امکانات و کارایی را به کاربران می دهند.
   حفاظت عایقی IP20: حفاظت عایقی با درجه IP20 به کنتاکتور اشنایدر امکان مقاومت در برابر ورود گرد و غبار و اشیاء کوچک را می دهد.
   امکان نصب روی ریل DIN و نوع پیچی: این کنتاکتور قابلیت نصب آسان بر روی ریل DIN و همچنین با استفاده از پیچ ها را دارند.
   دارای استانداردهای بین المللی IEC و EN: با تطابق با استانداردهای بین المللی IEC و EN، کنتاکتور اشنایدر به عنوان یک محصول با کیفیت جهانی شناخته می شوند..

   سوالات متداول درباره کنتاکتور اشنایدر

   در اینجا به سوالات احتمالی که ممکن است برای شما در رابطه با کنتاکتور اشنایدر پیش بیاید مطرح می‌شود.
   کنتاکتور چه تفاوتی با رله دارد؟ یک رله اساساً بر اساس همان اصل یک کنتاکتور کار می کند و ساختاری مشابه دارد، اما اغلب به ولتاژ سیم پیچ کمتری نیاز دارد و معمولاً فقط می تواند بارهای کمتری را تغییر دهد.
   ایا می توان به جای کنتاکتور از رله استفاده کرد؟ خیر
   کنتاکتور اشنایدر اصل و غیر اصل چه تفاوت هایی دارند؟ نوع اصل این محصول ساخت فرانسه یا آلمان است، اما کنتاکتور اشنایدر غیر اصل، ساخت چین است.
   کنتاکتور کمکی چه تفاوتی با کنتاکتور قدرت دارد؟ یک کنتاکتور کمکی عمدتاً برای سوئیچ کردن ولتاژهای کنترل استفاده می شود، در حالی که یک کنتاکتور قدرت می تواند مدار بار یک موتور سه فاز را تغییر دهد.

   کنتاکتور اشنایدر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   آمپر
   ولتاژ
   ولتاژ بویین
   خیر
   بله