کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NW10H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NW10H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NW10H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NW10H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H23PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر کشویی NW40H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر کشویی NW40H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر کشویی NW40H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر کشویی NW40H23PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر فیکس NW50H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر فیکس NW50H13PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر فیکس NW50H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر فیکس NW50H23PML2EHH
  قدرت قطع 150 کیلو آمپر
  قدرت قطع 150 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر کشویی NW50H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر کشویی NW50H13PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر کشویی NW50H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر کشویی NW50H23PML2EWHH
  قدرت قطع 150 کیلوآمپر
  قدرت قطع 150 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر فیکس NW63H13PML2EVV
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر فیکس NW63H13PML2EVV
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر فیکس NW63H23PML2EVV
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر فیکس NW63H23PML2EVV
  قدرت قطع 150 کیلو آمپر
  قدرت قطع 150 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر کشویی NW63H13PML2EWVV
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر کشویی NW63H13PML2EWVV
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر کشویی NW63H23PML2EWVV
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر کشویی NW63H23PML2EWVV
  قدرت قطع 150 کیلوآمپر
  قدرت قطع 150 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NW08H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NW08H13PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر کشویی NW08H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر کشویی NW08H13PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  تماس بگیرید

   کلید هوایی سری NW

   کلید هوایی سری NW از کلید های هوایی تولید شده توسط شرکت اشنایدر الکتریک است. این دستگاه با ظرفیت جریانی در محدوده 630 الی 6300 آمپر تولید شده است. یکی از ویژگی‌ های منحصر به فرد این کلید هوایی، وجود رله‌ های داخلی با توانایی ایجاد تاخیر است. این ویژگی به این کلید امکان می ‌دهد تا در شرایط خاص، جریان الکتریکی را با تاخیر مشخصی قطع کند. کلید های هوایی معمولا برای برقراری SELECTIVITY  کامل بین کلیدهای خروجی و ورودی استفاده می‌شوند. SELECTIVITY  به معنی ترتیب در قطع کردن کلیدهای خروجی نسبت به کلید اصلی ورودی است. به عبارت دیگر، اگر در یکی از خطاهای فیدرهای خروجی مشکلی به وجود آید، فقط کلید مرتبط با آن فیدر قطع می‌شود. اما اگر خطایی ادامه داشته باشد، کلید هوایی با تاخیر، تمام تابلوی برق را قطع خواهد کرد.

   معرفی کلید هوایی

   کلید هوایی به عنوان یکی از اجزای مهم در دنیای الکتریکی و مخابراتی شناخته می ‌شود. این قطعه، وظیفه شکستن جریان هوا را داراست. برای توضیح دقیق ‌تر، می‌ توان گفت کلید هوایی به نام ‌های دیگری همچون کلید مدارشکن قدرت هوایی (Air Circuit Breaker) یا دژنکتور (Disjoncteur) نیز شناخته می ‌شود. این کلید ها به صورت اتوماتیک و در شرایطی که جریان الکتریکی ضعیف است اما آمپر آن بالا می‌ باشد، کار می‌ کنند. علاوه بر این، وظیفه مراقبت از مدارهای الکتریکی در برابر خسارت ‌های احتمالی ناشی از افزایش بار یا اتصال کوتاه را برعهده دارند.  یکی از ویژگی‌ های مهم کلید هوایی، مکانیزم سیستم فروکشی جرقه در هوای آزاد است. این ویژگی به کلید هوایی امکان می‌ دهد تا مدارهای الکتریکی را در مقابل خساراتی که ممکن است ناشی از بار اضافه یا اتصال کوتاه شوند، حفاظت کند. کلید هوایی اشنایدر در دو مدل NT و NW تولید می‌شود.کلید هوایی مدل NW نیز با ظرفیت جریانی در محدوده 800 تا 6300 آمپر و قابلیت قطع با توان‌های 42، 65، 100 و 150 کیلو آمپر تولید و توزیع می‌شود. همچنین، کلید هوایی این دستگاه با 3 پل و 4 پل موجود است و دارای حفاظت میکرولوژیکی می‌باشند. در این دستگاه، 4 دسته آمپرمتر، انرژی متر، توان متر و هارمونیک نیز وجود دارد. 

   اجزای کلید هوایی سری NW

  • دکمه وصل
  • دکمه قطع
  • کنتاکت ‌های جرقه زن
  • کنتاکت‌های اصلی
  • ترمینال‌های ورودی و خروجی
  • نشانگر و لوازم جانبی

   مشخصات کلید هوایی سری NW

   رنج جریانی: برای مدل 3 پل، از 800 تا 6300 آمپر و برای مدل 4 پل، از 800 تا 4000
   آمپرحالت‌ها: دستگاه به صورت 3 پل و 4 پل تولید می‌ شود.
   نوع: دارای دو حالت کشویی و ثابت
    قدرت قطع: 65 KA، 42 KA و 100 KA
   حفاظت: دارای حفاظت میکرولوژیک
   نرم‌افزار: دارای نرم‌افزار نمایش پارامترهای الکتریکی
   شارژ فنر: امکان شارژ فنر به دو حالت موتور الکتریکی و دستی را دارد
   حفاظت نول: در مدل 3 پل، با نصب CT خارجی حفاظت نول انجام می‌شود
   اتصال به شبکه ‌ها: امکان اتصال به شیکه‌های صنعتی و PLC جهت گزارش وضعیت کلید یا دریافت فرمان ‌ها وجود دارد
   کنترل وصل و قطع: امکان کنترل وصل و قطع به دو روش محلی (از روی کلید) و یا از راه دور از طریق شبکه ‌های ارتباطی وجود دارد.

   تفاوت بین کلید هوایی سری NT و NW

   بازه جریان نامی و ولتاژ نامی: کلید هوایی سری NT و NW از نظر بازه جریان نامی و ولتاژ نامی با یکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت‌ ها می ‌تواند در انتخاب مناسب ‌ترین کلید هوایی برای نیازهای خاص شما تاثیر داشته باشد.
   ظرفیت قدرت قطع: حداقل ظرفیت قدرت قطع کلید هوایی سری NT و NW نیز از یکدیگر متفاوت است. این مشخصه مهم برای تطابق کلید هوایی با نیازهای مدارهای الکتریکی شما بسیار حیاتی است.
    اندازه فیزیکی: کلید هوایی سری NT در یک اندازه فیزیکی خاص عرضه می‌ شود، در حالی که کلید هوایی سری NW در دو اندازه فیزیکی متفاوت عرضه می‌ شود. این اندازه ‌بندی ‌ها می‌تواند در فضای نصب و استفاده از کلید تاثیرگذار باشد.
   با توجه به این تفاوت‌ ها، انتخاب بین کلید هوایی سری NT و NW باید با دقت و بر اساس نیازهای خاص شما انجام شود تا از عملکرد بهینه در مدارهای الکتریکی خود بهره ‌ببرید.
   مجموعه آراد اشنایدر توانسته با سال ها تجربه در  ارائه خدمات مهندسی و عرضه محصولاتی چون کنتاکتور اشنایدر، کنتاکتور خازنی اشنایدر ،سافت استارتر اشنایدر ، کلید کامپکت اشنایدر  و... موجب رضایتمندی و راحتی مشتریان شود.  جهت مشاوره رایگان و خرید محصولات می توانید از طریق سایت و تماس با مشاوران ما اقدام نمایید.
  • کلید هوایی سری NW
   خیر
   بله