کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H13PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H23PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H13PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H23PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H13PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H23PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H13PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H23PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H13PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H23PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H13PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H23PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 630 آمپر فیکس NT06H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 630 آمپر فیکس NT06H13PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 630 آمپر فیکس NT06H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 630 آمپر فیکس NT06H23PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 630 آمپر کشویی NT06H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 630 آمپر کشویی NT06H13PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 630 آمپر کشویی NT06H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 630 آمپر کشویی NT06H23PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NT08H13PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NT08H13PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NT08H23PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NT08H23PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر کشویی NT08H13PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر کشویی NT08H13PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر کشویی NT08H23PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر کشویی NT08H23PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر فیکس NT10H14PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر فیکس NT10H14PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر فیکس NT10H24PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر فیکس NT10H24PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر کشویی NT10H14PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر کشویی NT10H14PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر کشویی NT10H24PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر کشویی NT10H24PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر فیکس NT12H14PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر فیکس NT12H14PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر فیکس NT12H24PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر فیکس NT12H24PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر کشویی NT12H14PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر کشویی NT12H14PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر کشویی NT12H24PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر کشویی NT12H24PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NT16H14PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NT16H14PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NT16H24PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NT16H24PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر کشویی NT16H14PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر کشویی NT16H14PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر کشویی NT16H24PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر کشویی NT16H24PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 630 آمپر فیکس NT06H14PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 630 آمپر فیکس NT06H14PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 630 آمپر فیکس NT06H24PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 630 آمپر فیکس NT06H24PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 630 آمپر کشویی NT06H14PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 630 آمپر کشویی NT06H14PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  تماس بگیرید
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 630 آمپر کشویی NT06H24PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 630 آمپر کشویی NT06H24PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  تماس بگیرید

   معرفی کلید هوایی سری NT

   کلید هوایی سری NT، یک دستگاه با امکانات برجسته در زمینه کنترل و حفاظت از مدارهای الکتریکی می‌ باشد. این دستگاه در محدوده رنج جریانی از 630 تا 6300 آمپر تولید و عرضه می ‌شود. یکی از ویژگی‌ های بارز کلید هوایی اشنایدر، وجود رله‌ های داخلی با توانایی ایجاد تاخیر است که در مواقع خاص مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این قابلیت به کاربر امکان می‌ دهد تا تنظیمات خاصی را برای کنترل جریان‌های الکتریکی مشخص کند. یکی دیگر از ویژگی‌های کلید های هوایی سری NT، قابلیت برقراری یک SELECTIVITY کامل بین کلید های خروجی و ورودی مورد استفاده است. در واقع، SELECTIVITY به معنای ترتیب در قطع کردن کلید های خروجی نسبت به کلید اصلی ورودی است. اگر خطایی در یکی از فیدرهای خروجی رخ دهد، فقط کلید مرتبط با آن فیدر قطع می ‌شود. اما اگر خطا تداوم داشته باشد و از حدی فراتر برود، کلید هوایی با تاخیر برق تمام تابلو را قطع می‌ کند.

   مفهوم کلید هوایی

   کلید هوایی معمولا به عنوان کلید مدارشکن قدرت هوایی (Air Circuit Breaker) یا دژنکتور (Disjoncteur) شناخته می ‌شود. این ابزارها به صورت اتوماتیک عمل می ‌کنند و در وقتی جریان الکتریکی ضعیف است اما آمپر آن بالاست، کاربرد دارند. یکی از ویژگی‌ های اصلی کلید هوایی، مکانیزمی است که جرقه را در هوای آزاد فرو می‌کند. این ویژگی به کلید هوایی اجازه می ‌دهد تا مدارهای الکتریکی را در مقابل خساراتی که ممکن است از بار اضافه یا اتصال کوتاه به وجود آید، محافظت کند. در واقع، کلید هوایی برای حفظ سلامت مدارهای الکتریکی در برابر هر گونه صدمه‌ ای که احتمالا به آنها بیافتد نقش بسیار مهمی ایفا می ‌کند. محصولات کلید هوایی اشنایدر در دو مدل NT و NW عرضه می ‌شوند. کلید هوایی مدل NT  به عنوان یکی از کوچکترین کلید هوایی‌های موجود در بازار شناخته می‌ شود. این مدل دارای رنج جریانی از 630 الی 1600 آمپر و قدرت قطع به مقادیر 42 و 50 آمپر و حتی در شرایط خاص تا 130 کیلو آمپر است. همچنین، این دستگاه‌ به صورت 3 پل و 4 پل موجود می ‌باشند و دارای حفاظت میکروالکترونیکی (میکرولوژیک) می‌ باشند. همچنین در آنها 4 دسته آمپرمتر، انرژی متر، توان متر و هارمونیک نیز در دسترس هستند.

   اجزای کلید هوایی سری NT

   •  دکمه وصل
   •  دکمه قطع
   • کنتاکت ‌های جرقه‌ زن
   •  کنتاکت‌ های اصلی
   • ترمینال‌ های خروجی و ورودی
   •  نشانگر و تجهیزات جانبی

   مشخصات کلید هوایی سری NT

   رنج جریانی: این کلید هوایی دارای رنج جریانی از 600 تا 1600 آمپر است.
   حالت‌ ها: این دستگاه به صورت دو حالت 3 پل و 4 پل تولید می ‌شود.
   نوع: شما می‌ توانید از دو مدل کشویی و ثابت انتخاب کنید.
   قدرت قطع: این کلید هوایی دارای قدرت قطع به مقادیر 50 و 42 کیلو آمپر می‌ باشد.
   حفاظت: دارای حفاظت میکروالکترونیکی (میکرولوژیک) برای حفاظت بهتر از مدارهای الکتریکی می ‌باشد.
   نرم ‌افزار: این دستگاه دارای نرم‌ افزاری است که به شما امکان نمایش پارامترهای الکتریکی را می ‌دهد.
   شارژ فنر: دارای دو حالت شارژ فنر است، یعنی می‌ توانید از موتور الکتریکی یا به صورت دستی از آن استفاده کنید.
   حفاظت نول: در مدل 3 پل، حفاظت نول با نصب CT خارجی انجام می ‌شود.
   اتصال به شبکه ‌ها: این کلید هوایی امکان اتصال به شبکه‌های صنعتی و PLC را فراهم می ‌کند تا وضعیت کلید را گزارش دهد یا فرمان ‌ها را دریافت کند.
   کنترل وصل و قطع: دارای دو روش کنترل وصل و قطع است، یعنی می‌ توانید از روی کلید فیزیکی و یا از راه دور از طریق شبکه ‌های ارتباطی کنترل نمایید.

   تفاوت کلید هوایی سری NT و NW

   بازه جریان نامی و ولتاژ نامی: کلید هوایی سری NT و NW از نظر بازه جریان نامی و ولتاژ نامی با یکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت‌ ها می‌تواند در انتخاب مناسب ‌ترین کلید هوایی برای نیازهای خاص شما تاثیر داشته باشد.
   ظرفیت قدرت قطع: حداقل ظرفیت قدرت قطع کلید هوایی سری NT و NW نیز از یکدیگر متفاوت است. این مشخصه مهم برای تطابق کلید هوایی با نیازهای مدارهای الکتریکی شما بسیار حیاتی است.
    اندازه فیزیکی: کلید هوایی سری NT در یک اندازه فیزیکی خاص عرضه می ‌شود، در حالی که کلید هوایی سری NW در دو اندازه فیزیکی متفاوت عرضه می‌ شود. این اندازه‌بندی‌ها می ‌تواند در فضای نصب و استفاده از کلید تاثیرگذار باشد.
   با توجه به این تفاوت ‌ها، انتخاب بین کلید هوایی سری NT و NW باید با دقت و بر اساس نیازهای خاص شما انجام شود تا از عملکرد بهینه در مدارهای الکتریکی خود بهره ‌ببرید.
   مجموعه آراد اشنایدر توانسته با سال ها تجربه در  ارائه خدمات مهندسی و عرضه محصولاتی چون کنتاکتور اشنایدر، کنتاکتور خازنی اشنایدر ، سافت استارتر اشنایدر ، کلید کامپکت اشنایدر  و... موجب رضایتمندی و راحتی مشتریان شود.  جهت مشاوره رایگان و خرید محصولات می توانید از طریق سایت و تماس با مشاوران ما اقدام نمایید.

   کلید هوایی سری NT
   خیر
   بله