کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 10 آمپر A9K24210
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 10 آمپر A9K24210
  کلید مینیاتوری A9K24210
  کلید مینیاتوری A9K24210
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 16 آمپر A9K24216
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 16 آمپر A9K24216
  کلید مینیاتوری ،کلید فیوز MCB A9K24216
  کلید مینیاتوری ،کلید فیوز MCB A9K24216
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 20 آمپر A9K24220
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 20 آمپر A9K24220
  کلید مینیاتوری A9K24220
  کلید مینیاتوری A9K24220
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 25 آمپر A9K24225
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 25 آمپر A9K24225
  کلید مینیاتوری A9K24225
  کلید مینیاتوری A9K24225
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 32 آمپر A9K24232
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 32 آمپر A9K24232
  کلید مینیاتوری A9K24232
  کلید مینیاتوری A9K24232
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 40 آمپر A9K24240
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 40 آمپر A9K24240
  کلید مینیاتوری A9K24240
  کلید مینیاتوری A9K24240
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 50 آمپر A9K24250
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 50 آمپر A9K24250
  کلید مینیاتوری A9K24250
  کلید مینیاتوری A9K24250
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 6 آمپر A9K24206
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 6 آمپر A9K24206
  کلید مینیاتوری A9K24206
  کلید مینیاتوری A9K24206
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 63 آمپر A9K24263
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 2 پل 63 آمپر A9K24263
  کلید مینیاتوری A9K24263
  کلید مینیاتوری A9K24263
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 10 آمپر A9K24310
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 10 آمپر A9K24310
  کلید مینیاتوری A9K24310
  کلید مینیاتوری A9K24310
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 16 آمپر A9K24316
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 16 آمپر A9K24316
  کلید مینیاتوری A9K24316
  کلید مینیاتوری A9K24316
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 20 آمپر A9K24320
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 20 آمپر A9K24320
  کلید مینیاتوری A9K24320
  کلید مینیاتوری A9K24320
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 25 آمپر A9K24325
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 25 آمپر A9K24325
  کلید مینیاتوری A9K24325
  کلید مینیاتوری A9K24325
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 32 آمپر A9K24332
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 32 آمپر A9K24332
  کلید مینیاتوری A9K24332
  کلید مینیاتوری A9K24332
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 40 آمپر A9K24340
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 40 آمپر A9K24340
  کلید مینیاتوری A9K24340
  کلید مینیاتوری A9K24340
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 50 آمپر A9K24350
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 50 آمپر A9K24350
  کلید مینیاتوری A9K24350
  کلید مینیاتوری A9K24350
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 6 آمپر A9K24306
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 6 آمپر A9K24306
  کلید مینیاتوری A9K24306
  کلید مینیاتوری A9K24306
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 63 آمپر A9K24363
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 3 پل 63 آمپر A9K24363
  کلید مینیاتوری A9K24363
  کلید مینیاتوری A9K24363
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 2 آمپر A9F74402
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 2 آمپر A9F74402
  کلید مینیاتوری A9F74402
  کلید مینیاتوری A9F74402
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 25 آمپر A9K24425
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 25 آمپر A9K24425
  کلید مینیاتوری A9K24425
  کلید مینیاتوری A9K24425
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 32 آمپر A9K24432
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 32 آمپر A9K24432
  کلید مینیاتوری A9K24432
  کلید مینیاتوری A9K24432
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 6 آمپر A9F74406
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 6 آمپر A9F74406
  کلید مینیاتوری A9F74406
  کلید مینیاتوری A9F74406
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 63 آمپر A9F74463
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 63 آمپر A9F74463
  کلید مینیاتوری A9F74463
  کلید مینیاتوری A9F74463
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 63 آمپر A9K24463
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر 4 پل 63 آمپر A9K24463
  کلید مینیاتوری MCB
  کلید مینیاتوری MCB
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 10 آمپر B A9K23110
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 10 آمپر B A9K23110
  کلید مینیاتوری B A9K23110
  کلید مینیاتوری B A9K23110
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 10 آمپر A9K24110
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 10 آمپر A9K24110
  کلید مینیاتوری A9K24110
  کلید مینیاتوری A9K24110
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 16 آمپر A9K24116
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 16 آمپر A9K24116
  کلید مینیاتوری A9K24116
  کلید مینیاتوری A9K24116
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 2 آمپر A9F74102
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 2 آمپر A9F74102
  کلید مینیاتوری A9F74102
  کلید مینیاتوری A9F74102
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 20 آمپر A9K24120
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 20 آمپر A9K24120
  کلید مینیاتوری A9K24120
  کلید مینیاتوری A9K24120
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 25 آمپر A9K24125
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 25 آمپر A9K24125
  کلید مینیاتوری A9K24125
  کلید مینیاتوری A9K24125
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 32 آمپر A9K24132
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 32 آمپر A9K24132
  کلید مینیاتوری A9K24132
  کلید مینیاتوری A9K24132
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 4 آمپر A9F74104
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 4 آمپر A9F74104
  کلید مینیاتوری A9F74104
  کلید مینیاتوری A9F74104
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 40 آمپر A9K24140
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 40 آمپر A9K24140
  126007
  126007
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 50 آمپر A9K24150
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 50 آمپر A9K24150
  کلید مینیاتوری A9K24150
  کلید مینیاتوری A9K24150
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 6 آمپر A9K24106
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 6 آمپر A9K24106
  کلید مینیاتوری A9K24106
  کلید مینیاتوری A9K24106
  تماس بگیرید
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 63 آمپر A9K24163
  کلید فیوز مینیاتوری MCB اشنایدر تک پل 63 آمپر A9K24163
  کلید مینیاتوری A9K24163
  کلید مینیاتوری A9K24163
  تماس بگیرید

   کلید مینیاتوری اشنایدر

   کلید مینیاتوری، فیوز و بریکر، همگی به یک محصول اشاره می کنند. کلیدهای مینیاتوری همان فیوزهای معروفی هستند که همه افراد حداقل یک بار در منزل یا محیط کار خود آنها را دیده‌اند. این وسیله الکتریکی به حفظ جان افراد و جلوگیری از بروز مشکلات مختلف کمک می کند. نحوه کار این کلیدها به این صورت است که با تشخیص میزان اضافه بار جریان برق، اتصال برق را قطع می‌کنند. کلید مینیاتوری اشنایدر در انواع تک پل و چند پل در بازار عرضه می شود. هر کدام از این کلیدها تا میزان مشخصی قدرت کنترل جریان برق را دارند. همین طور این کلیدها می‌توانند برق تک فاز و سه فاز را پشتیبانی کنند.
   کلید مینیاتوری اشنایدر یک قطعه الکترونیکی است که برای کنترل یا قطع و وصل برق در سیستم‌های برقی استفاده می‌شود. این کلیدها در ابعاد کوچک ساخته می‌شوند و بهتر از کلیدهای معمولی عمل می‌کنند. همین طور با توجه به کوچک بودن، برای استفاده در فضاهای محدود و نیاز به کنترل دقیق طراحی شده‌اند. کلیدهای مینیاتوری اشنایدر از جنس مواد مقاومی ساخته شده‌اند و قابلیت تحمل فشار وضعیف و حرارت را دارند. همچنین، این کلیدها دارای عمر طولانی و عملکرد قابل اعتماد هستند.

   انواع کلید مینیاتوری اشنایدر

   انواع کلید های مینیاتوری بر حسب میزان حساسیت، به دسته های زیر تقسیم می‌شوند:

   کلید مینیاتوری نوع B

    کلید مینیاتوری نوع B  برای مصارفی که روشنایی در آن نقش دارد ساخته شده است. کلید مینیاتوری نوع B به مینیاتوری تندکار معروف است. این کلید ها جریان هایی بین 3 تا 5 برابر حداکثری که گفته شده است یا بار نامی را بدون اینکه آسیب ببینند عبور می‌دهند. کلید مینیاتوری نوع B حساس ترین نوع MCB می‌باشد. کاربرد این کلید ها در کاربردهای داخلی، مصارف خانگی و تجاری با ولتاژ پایین است.

   کلید مینیاتوری نوع C

   کلید مینیاتوری نوع C برای مصارف موتوری ساخته شده است. کلید مینیاتوری نوع C به مینیاتوری کندکار معروف است.برای دستگاه های قوی به کار می‌رود. ضروری است که در کاربرد های تجاری و صنعتی که احتمال افزایش بیش از حد جریان وجود دارد استفاده شود.کلید مینیاتوری نوع c طوری طراحی شده اند که جریان بین 5 تا10 برابر بار نامی را از خود عبور می‌دهند.

   کلید مینیاتوری نوع D یا ترانسفورمری

   کلید مینیاتوری نوع D کمترین حساسیت را دارد. این کلید زمانی فعال می‌شود که جریان بین 10 تا20 برابر حداکثر گفته شود عبور کند. کلید های مینیاتوری نوع D برای دستگاه های تجاری و صنعتی مثل: جوشکاری، دستگاه های اشعه ایکس، کمپرسور و موتور های بزرگ به کار می‌رود.

   کلید مینیاتوری نوع K یا موتوری

   کلید مینیاتوری موتوری نسبت به اضافه بار یا جریان اضافی حساسیت بیشتری دارند. در صورت بیشتر شدن جریان از جریان نامی به سرعت کلید عمل کرده و مدار را قطع می‌کند. کلید مینیاتوری نوع K برای موتورهای زیربار استفاده می‌شود.  

   کلید مینیاتوری نوع Z  یا بسیار حساس

   کلید میناتوری  بسیار حساس تندترین فیوز جهت قطع مدار در حالتی که جریان عبوری بیشتر از جریان نامی باشد و حساسیت کلید مینیاتوری نوع Z از بقیه بیشتر است و در سریعترین و کمترین زمان جریان اتصال کوتاه و جریان اضافه بار را قطع می‌کند. از کلید مینیاتوری بسیار حسیاس در مدار های ارزشمند و با حساسیت بالا و بردهای الکترونیکی به کار می‌رود.

   ویژگی های کلید مینیاتوری اشنایدر

   کلید های مینیاتوری اشنایدر دارای ویژگی هایی است که شامل: 
   • کلید فیوز مینیاتوری باید از نوع حرارتی مغناطیسی باشد و استقامت کافی در برابر جریان نامی داشته باشد. 
   • درجه حفاظت کلید باید با درجه حفاظت تابلو هم خوانی داشته باشد. 
   • بدنه کلید بایستی به صورتی باشد که جریان اتصال کوتاه دائم را تحمل کند. 
   • مشخصات کلید بایستی به صورت خوانا روی آن مشخص باشد.

   اجزای سازنده کلید مینیاتوری اشنایدر

   بدنه: بدنه کلید مینیاتوری اشنایدر تمام اجزای داخلی کلید مینیاتوری را در خود حفظ می‌کند. و از آن‌ها در برابر گرد و خاک محافظت می‌کند. بدنه ها از مواد مختلفی مانند پلاستیک ها و سرامیک ها تشکیل می‌شود.
   اتصالات: کلید های مینیاتوری اشنایدر از دو اتصال ثابت و متحرک تشکیل شده است.
   اهرم: کلید مینیاتوری به وسیله اهرم می‌تواند خاموش و روشن شود.
   ضامن مکانیکی: ضامن مکانیکی کلید مینیاتوری اشنایدر برای حفظ اتصال ها زیر کشش فنر در حالت روشن بودن کلید در کلید مینیاتوری قرار داده شده است.
   بی متال:  وظیفه بی متال کلید مینیاتوری اشنایدر حفاظت بار ها می‌باشد.
   مگنت یا آهنربا: مگنت ها از اتصال کوتاه در کلید مینیاتوری جلوگیری می‌کند. وقتی که جریان گذرا از سیم پیچ از یک مفدار مشخصی بیشتر شود در این هنگام مگنت فعال می‌شود. مگنت های کلید مینیاتوری اشنایدر در حالت اضافه بار فعال نمی‌شود.
   جرقه گیر: جرقه گیر کلید مینیاتوری اشنایدر برای شکستن و خاموش کردن جرقه به کار می‌رود.

   مشخصات کلید مینیاتوری اشنایدر

   • ولتاژ جریان: میزان افزایش ولتاژ که یک کلید می‌تواند با آن مقابله کند.
   • نوع جریان: کلید های مینیاتوری از جنبه نوع جریان به دو دسته AC  و DC  تقسیم می‌شوند. در کل کلید منیتاتوری DC را برای مقاصد AC نیز نمی‌توان استفاده کرد ولی برعکس آن موجب کاهش طول عمر کلید مینیاتوری AC می‌شود.
   • رنج جریان نامی: جریان نامی کلید های مینیاتوری در عرصه ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۰، ۵۰ و ۶۳ آمپر تک پل، دو پل و سه پل و در گسترۀ ۱۶، ۲۵، ۳۲، ۴۰ آمپر چهار پل تولید می شوند. البته کلید مینیاتوری های ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر نیز در زمینه تولید کلید مینیاتوری می‌باشد.
   • قدرت قطع: یکی از اصلی ترین مشخصات کلید مینیاتوری اشنایدر قدرت قطع آن می‌باشد. قدرت قطع کلید به معنای میزان توانایی کلید در قطع جریان اتصال کوتاه عبوری از مدار است. کلیدهای مینیاتوری دارای قدرت قطع 6 و 10 کیلو آمپر می‌باشد.

   مجموعه آراد اشنایدر توانسته با سال ها تجربه در  ارائه خدمات مهندسی و عرضه محصولاتی چون کنتاکتور اشنایدر، کنتاکتور خازنی اشنایدر ،سافت استارتر اشنایدر ، کلید هوایی اشنایدر  و... موجب رضایتمندی و راحتی مشتریان شود.  جهت مشاوره رایگان و خرید محصولات می توانید از طریق سایت و تماس با مشاوران ما اقدام نمایید.   کلید مینیاتوری MCB اشنایدر
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   آمپر
   تعداد پل
   خیر
   بله