کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.16 -0.1 آمپر GV2ME01
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.16 -0.1 آمپر GV2ME01
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.16 -0.1 آمپر GV2P01
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.16 -0.1 آمپر GV2P01
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.25 -0.16 آمپر GV2ME02
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.25 -0.16 آمپر GV2ME02
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.25 -0.16 آمپر GV2P02
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.25 -0.16 آمپر GV2P02
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.25 -0.4 آمپر GV2P03
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.25 -0.4 آمپر GV2P03
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.63 -0.4 آمپر GV2ME04
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.63 -0.4 آمپر GV2ME04
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.63 -0.4 آمپر GV2P04
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.63 -0.4 آمپر GV2P04
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.63 -1 آمپر GV2P05
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 0.63 -1 آمپر GV2P05
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 1 -0.63 آمپر GV2ME05
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 1 -0.63 آمپر GV2ME05
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 1.6 -1 آمپر GV2ME06
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 1.6 -1 آمپر GV2ME06
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 1.6 -1 آمپر GV2P06
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 1.6 -1 آمپر GV2P06
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 10 -6 آمپر GV2ME14
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 10 -6 آمپر GV2ME14
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 10 -6 آمپر GV2P14
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 10 -6 آمپر GV2P14
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 115 -65 آمپر GV4PE115B
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 115 -65 آمپر GV4PE115B
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 14 -9 آمپر GV2ME16
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 14 -9 آمپر GV2ME16
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 14 -9 آمپر GV2P16
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 14 -9 آمپر GV2P16
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 150 -70 آمپر GV5P150F
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 150 -70 آمپر GV5P150F
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 18 -13 آمپر GV2ME20
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 18 -13 آمپر GV2ME20
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 18 -13 آمپر GV2P20
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 18 -13 آمپر GV2P20
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 2.5 -1.6 آمپر GV2P07
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 2.5 -1.6 آمپر GV2P07
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 2.5-1.6 آمپر GV2ME07
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 2.5-1.6 آمپر GV2ME07
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 200 -100 آمپر GV5P220F
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 200 -100 آمپر GV5P220F
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 23 -17 آمپر GV2ME21
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 23 -17 آمپر GV2ME21
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 23 -17 آمپر GV2P21
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 23 -17 آمپر GV2P21
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 25 -20 آمپر GV2ME22
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 25 -20 آمپر GV2ME22
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 25 -20 آمپر GV2P22
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 25 -20 آمپر GV2P22
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 32 -24 آمپر GV2ME32
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 32 -24 آمپر GV2ME32
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 32 -24 آمپر GV2P32
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 32 -24 آمپر GV2P32
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 4 -0.25 آمپر GV2ME03
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 4 -0.25 آمپر GV2ME03
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 4 -2.5 آمپر GV2P08
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 4 -2.5 آمپر GV2P08
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 40 -30 آمپر GV3P40
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 40 -30 آمپر GV3P40
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 4-2.5 آمپر GV2ME08
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 4-2.5 آمپر GV2ME08
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 50 -37 آمپر GV3P50
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 50 -37 آمپر GV3P50
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 6.3 -4 آمپر GV2ME10
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 6.3 -4 آمپر GV2ME10
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 6.3 -4 آمپر GV2P10
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 6.3 -4 آمپر GV2P10
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 65 -48 آمپر GV3P65
  کلید حرارتی MPCB اشنایدر 65 -48 آمپر GV3P65
  کلید حرارتی اشنایدر
  کلید حرارتی اشنایدر
  تماس بگیرید

   کلید حرارتی اشنایدر

   کلید حرارتی اشنایدر یا کلید محافظ موتور کلید قابل قطع زیر بار است که برای روشن و خاموش کردن الکتروموتور تک فاز و سه فاز به کار برده می‌شود. از موتور در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه محفاظت می کند این کلید با نام کلید حرارتی - مغناطیسی هم شناخته می شود. کلید حرارتی می‌تواند قدرت قطع و وصل مدار را برعهده بگیرد و همراه با تجهیزات جانبی برای استفاده در مدار فرمان کاربرد دارد. کلید حرارتی را  می‌توان جایگزین  کلید مینیاتوری و بی متال قرار داد زیرا کلید حرارتی قدرت محفاظت اتصال کوتاه را دارد.

   انواع کلید حرارتی اشنایدر

   در این بخش به انواع کلید حرارتی اشنایدر اشاره می‌کنیم:

   کلید حرارتی اشنایدر GV2

   کلید حرارتی اشنایدر GV2 از محبوب ترین کلید های حرارتی اشنایدر است ، این کلید مغناطیسی، می تواند به خوبی از موتور نگهداری کند و از آسیب های احتمالی تا حد بسیار زیادی جلوگیری کند. کلید های حرارتی اشنایدر سری GV2 جریان حرارتی شان ۱۷ تا ۲۳ آمپر شمرده می شود و جریان مغناطیسی کلید حرارتی حدود ۳۲۷ آمپر می باشد.

   کلید حرارتی اشنایدر GV3

   کلید حرارتی اشنایدر GV3 یکی دیگر از انواع کلید های حرارتی است، این کلید ها، از پرقدرت ترین و باعملکردبالایی می باشند و بهتر از سری قبل خود یعنی کلید های حرارتی اشنایدر GV2 عمل می کنند. جریان حرارتی کلید مغناطیسی GV3 ۳۰نت۴۰ آمپر می‌باشد و جریان مغناطیسی آن ۵۶۰ امپر نیز تلقی می شود. تغذیه این این کلید حرارتی AC می باشد. پس از کلید حرارتی اشنایدر GV3 می توان برای محفاظت از موتور های مختلف استفاده کرد.

   کلید حرارتی اشنایدر GV4

   کلید حرارتی اشنایدر GV4 تنها برای موتور هایی که ۱۱۰ کیلو وات هستند مناسب خواهد بود و موتور هایی با قدرت های بالا نمی‌توانند از این کلید حرارتی استفاده کنند. بنابراین قدرت قطع کلید حرارتی اشنایدر 70 کلیو آمپر می باشد و جریان آن ۲۲۰ امپر نیز خواهد بود.

   کلید حرارتی اشنایدر GV5

   کلید حرارتی اشنایدر GV5 امروزه مشتریان بسیاری را به سمت جذب کرده است. کلید حرارتی اشنایدر GV5، حرارت مغناطیسی اش ۷۰ الی ۱۵۰ آمپر می باشد و قدرت آن ۳۶ کیلو آمپر نیز تلقی می شود.

   مزایای استفاده از کلید حرارتی اشنایدر

   • قدرت قطع بسیار بالایی دارد.
   • کلید حرارتی اشنایدر الکتریک جهت مدارات جریان بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
   • کلید های حرارتی اشنایدر الکتریک در برابر بار های لحظه ای ،بدون قطعی ، مقاومت بسیار بالایی دارند .
   • کلید های حرارتی اشنایدر الکتریک دارای رنج های گسترده ای هستند .
   • تنظیمات دقیق در مورد هر یک از پارامتر های الکتریکی در کلید حرارتی اشنایدر الکتریک امکان پذیر است .
   • کلید های حرارتی اشنایدر الکتریک قابلیت فرمان پذیری و کنترل دارند .

   معایب کلید حرارتی

   • قیمت بالا(به نسبت نبودن کلید یا قراردادن فیوز به تنهایی)
   • عدم امکان تعمیر
   • عدم امکان تنظیم آستانه قطع جریان اتصال کوتاه

   ویژگی های کلید حرارتی

   1. مجهز به کلید تست
   2. درجه تنظیم جریان
   3. توانایی تحمل و کار در اثر اعمال بار
   4. قابلیت تنظیم دقیق برای یک آمپر مشخص در بازه زمانی معین
   5. قابلیت قطع و غیرفعال‌سازی مستقیم موتور الکتریکی بدون نیاز به کنتاکتور
   6. قابلیت اضافه کردن رله کمکی
   7. قابلیت نمایش نحوه کار سوئیچ
   8. قابلیت سوئیچ کردن در دمای باز و بسته
   9. استفاده آسان

   کاربرد کلید حرارتی اشنایدر

   1. محافظت کردن از موتور در برابر اضافه بارهای حرارتی و مغناطیسی
   2. کلیدزنی نمودن تمامی مدارهای موتوری
   3. محافظت از انواع موتورهای الکتریکی در مقابل هرگونه خطای الکتریکی
   4. تاخیر حرارتی ایجاد نمودن هنگام روشن شدن موتور، برای پیشگیری از داغ شدن موتور به دلیل تاثیر اضافه بار
   5. جریان حرارتی اضافه بار مدار قدرت است. در صورتی که جریان مغناطیسی به منظور اتصال کوتاه در مدار می باشد.
   6. هنگامی که بار حرارتی زیاد منجر به داغ شدن مدار و موتور شود، آن را جریان حرارتی می گویند. که در اثر وجود اضافه بار در مدار ایجاد شده است. اما جریان مغناطیسی هنگامی رخ می دهد که اتصال میان دو سیم فاز و نول یا دو فاز با یکدیگر ایجاد شده باشد. این کار نیز منجر به بالا رفتن حرارت الکتروموتور می شود. که در نهایت جریان اضافه بار نیز ایجاد می نماید.

   مشخصات کلید حرارتی

   • دارای شستی قطع و وصل (0 و 1) بر روی کلید جهت کنترل دستی است.
   • رنج جریانی آن قابل تنظیم بوده و به وسیله ی یک زبانه ی دوار می توان آن را تنظیم کرد (معمولا درجه را بر روی 10 درصد بیشتر از جریان نامی، تنظیم می کنند.).
   • دارای یک عدد دکمه تست جهت تست سالم بودن کلید حرارتی می باشد.
   • دارای سه عدد کنتاکت قدرت است که این کنتاکت ها در قسمت ورودی به برق ورودی وصل می گردند و در قسمت خروجی کلید به موتور متصل می گردد.
   • قابلیت اضافه کردن تجهیزات جانبی به آن وجود دارد.

   قیمت کلید حرارتی اشنایدر

   کلید حرارتی اشنایدر یکی از بهترین و پرفروش‌ترین انواع کلید حرارتی است. قیمت کلید حرارتی اشنایدر به معیارهای زیر بستگی دارد:

   1. ابعاد کلید حرارتی اشنایدر
   2.  میزان ولتاژ قابل پشتیبانی
   3. تک فاز یا دو فاز بودن کلید حرارتی

   نکات خرید کلید حرارتی

   • در مرحله اول دقت به ولتاژ کلید حرارتی 
   • دانستن جریان نامی موتور
   • دقت به میزان جریان نامی موتور 
   • دقت به سیم کشی 
   • اندازه کلید محافظت‌کننده متناسب با موتور

   نحوه عملکرد کلید حرارتی

   کلید حرارتی دارای دو حمایت اصلی، شامل حفاظت مغناطیسی و حفاظت حرارتی، جهت حفاظت از موتور الکتریکی در برابر اضافه جریان و جریان اتصال کوتاه، به ترتیب است. عملکرد حرارتی برای جلوگیری از آسیب به موتور الکتریکی در نتیجه جریان بیش از حد نامی آن استفاده می شود. همچنین، حفاظت مغناطیسی برای مواقعی است که جریان اتصال کوتاه رخ می دهد.
   در عملکرد کلید حرارتی، زمانی که جریانی از حد مجاز جریان الکتروموتور بیشتر است، این حمایت فعال می شود. به عبارت دیگر، هنگامی که روتور درون استاتور قفل می شود (جامپ کردن) یا شرایطی که باعث افزایش دما و جریان بیشتر از مقادیر مجاز می شود، عملکرد حرارتی وارد عمل می شود. در داخل کلید حرارتی، دو فلز غیر همجنس با ضریب انبساط مختلف قرار دارند. زمانی که جریان از حد مجاز عبور می کند، فلز با ضریب انبساط کمتر به خم شدن شروع می کند، اهرم زیر آن فعال می شود، و مدار قطع می شود. سپس پس از سرد شدن، به حالت اولیه باز می گردد و مدار مجددا وصل می شود. این فرآیند باعث تاخیر در عملکرد حرارتی می شود.
   در حفاظت مغناطیسی کلیدهای حرارتی، مدار به صورت فوری قطع می شود بدون تاخیر. این عملکرد مغناطیسی در مواقعی که اتصال کوتاه میان فازها یا فاز و نول یا زمین رخ دهد، فعال می شود. این نوع حفاظت توسط یک بوبین انجام می شود. در شرایط نرمال، جریان از طریق دو کنتاکت که به یکدیگر متصل هستند، از بوبین عبور می کند و میدان مغناطیسی کمی ایجاد می شود. اما زمانی که خطای اتصال کوتاه رخ می دهد، جریان بسیار زیادی از بوبین عبور می کند و میدان مغناطیسی شدید ایجاد می شود. این میدان مغناطیسی می تواند هسته آهنی درون بوبین را به حرکت درآورد و اهرم قطع را فعال کند، که باعث قطع مدار می شود.

   نحوه تست کلید حرارتی

   برای اطمینان از عملکرد صحیح کلید حرارتی، یک روش تست مخصوص وجود دارد که به طور مشابه با تست شستی تریپ در کلیدهای اتوماتیک کامپکت عمل می کند. این روش از شستی تست بهره می برد تا کلید را پیش از قرار گیری در مدار و در شرایط بار مختلف، آزمایش کند. فرآیند تست کلید حرارتی به این صورت است که ابتدا کلید را در حالت On یا Start قرار می دهیم و سپس با فشار دادن شستی تست، کلید به صورت ناگهانی قطع می شود. این فرآیند تست اطمینان حاصل می کند که کلید حرارتی به درستی عمل می کند و توانایی قطع شدن در شرایط حرارتی مورد نظر را داراست.

   مجموعه آراد اشنایدر توانسته با سال ها تجربه در  ارائه خدمات مهندسی و عرضه محصولاتی چون کنتاکتور اشنایدر، کنتاکتور خازنی اشنایدر ، سافت استارتر اشنایدر ، کلید هوایی اشنایدر  و... موجب رضایتمندی و راحتی مشتریان شود.  جهت مشاوره رایگان و خرید محصولات می توانید از طریق سایت و تماس با مشاوران ما اقدام نمایید.

   کلید حرارتی MPCB اشنایدر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   آمپر
   تعداد پل
   خیر
   بله