کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NW10H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NW10H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H2 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NT10H2 3PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NW10H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر کشویی NW10H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H2 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NT12H2 3PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H2 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر کشویی NW12H2 3PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  قدرت قطع 42 کیلوآمپر
  ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H2 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NT16H2 3PML2EWHH
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  قدرت قطع 50 کیلوآمپر
  ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H2 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر کشویی NW16H2 3PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H2 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر کشویی NW20H2 3PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H2 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر کشویی NW25H2 3PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H1 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H1 3PML2EWHH
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  قدرت قطع 65 کیلوآمپر
  ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H2 3PML2EWHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر کشویی NW32H2 3PML2EWHH
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  قدرت قطع 100 کیلوآمپر
  ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

   کلیدهای هوایی ACB چیست؟


   کلیدهوایی ACB اشنایدر الکتریک، یکی از انواع بریکر یا قطع کننده های فشار ضعیف می‌باشد و در دو مدل ان تی (NT) و ان دبلیو (NW) که متناسب به پاسخ گویی نیازهای مصرف کنندگان تابلو برق ها طراحی و ساخته شده است.کلیدهای هوایی فشار ضعیف در زمینه سوئیچینگ ها با قدرت قطع و آمپراژ بالا، داشتن حفاظت خاص عمدتا در تابلوهای برق زیر ترانس incoming و گاها بسته به آمپراژ در فیدرهای خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرند.


   خصوصیات کلید هوایی


   کلید هوایی‌ها خصوصیاتی همچون قدرت قطع بالاتر، ظرفیت حرارتی اتصال کوتاه بیشتر، آمپراژ تا سقف 6300 آمپر، تفکیک بودن کلیه تجهیزات آن modular و... می‌باشند. درعین حال نسبت به سایر کلید های فشار ضعیف گرانتر نیز هستند و در سه سایز متفاوت که از 630 آمپر تا 1600 آمپر سری ان تی (NT)  و از 800 آمپر تا 4000 آمپر سری ان دبلیو (NW) و سری سوم نیز از 4000 آمپر تا 6300 آمپر ان دبلیو می‎‎باشد. همچنین هردو مدل عملکرد یکسانی دارند و براساس موارد مختلف، از اجزای یکسان یا متفاوتی تشکیل شده اند.

   کلید هوایی سری ان تی (NT) کوچکترین نوع کلید های هوایی (کلید قدرت) می باشد که با در نظر گرفتن شرایط مصرف کنندگان و جهت کاهش هزینه های سازندگان تابلو برق طراحی شده اند، همچنان که مسیر دنیا رو به پیشرفت علم و هوشمندسازی می باشد اشنایدر الکتریک تلاش میکند با توجه به شرایط و نیاز های فعلی ، راه حلی مناسب در پاسخ به این نیازها و اهداف آینده داشته باشد.
   کلیدهای هوایی از مدار در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه آنی و تاخیری و اتصال به زمین محافظت می کند و در مدل های فیکس (ساده) و کشویی موجود می باشند. موارد کاربرد این کلید در ورودی تابلوها است که معمولاً جریان بالایی دارند و برقراری حالت سلکتیو بین کلیدهای ورودی و کلیدهای خروجی را فراهم می کند.
   به دلیل وجود سیستم اطفای جرقه توسط هوای آزاد، به این نوع کلیدها، کلید اتوماتیک هوایی گفته می‌شود و در مدل های سه پل و چهار پل با میکرولاجیک های متفاوت و قدرت قطع 42کیلو امپر تا 150کیلوامپر در ولتاژ 220/415 ولت در دسترس می باشند و به طور کلی عمر مفید کلید هوایی تقریباً دو برابر کلید اتوماتیک یا کمپکت است.


   آشنایی با کلید های هوایی فشار ضعیف (ACB)


   از آنجایی که مکانیزم سیستم اطفا حریق در کلیدها در هوای آزاد صورت می‌گیرد لذا به این دسته از کلیدها، کلید های هوایی می‌گویند. کلید هوایی در مقایسه با کلید کامپکت عمر مفیدی همچون دوبرابر و قدرت قطع آن بیشتر نیز هست و معمولا بسته به نوع طراحی کلید هوایی ها تا 85 کیلوآمپر می‌باشند.
   مکانیزم ظاهری کلید های هوایی بدین شکل است که فنر شارژ کلید توسط دسته گردننده یا موتور الکتریکی شارژ می‌شود.و کلید نکته حائز اهمیت این کلید این است که کلید به حالت وصل مجدد می‌رود. در هنگام بروز خطا رله الکترونیکی به کمک ترانس های نمونه بردار جریان خطا را حس کرده و طی زمان معینی فرمان دشارژ فنر به عبارتی فعال ساختن مکانیزم جریان قطع توسط کلید صادر می‌گردد.
   به طور کلی مکانیزم شارژ کلیدها یا به شکل گردننده است. و یا بصورت فنر شارژ شده spring charged است. از آنجایی که این کلید ها از رله های الکترونیکی و میکروسسوری بهره می‌گیرند لذا از دقت و انعطاف پذیری بسیار بالایی جهت حفظ حفاظت و برقراری سلکتیوتی در شبکه برخوردارند.


   تجهیزات جانبی عمومی قابل نصب بر روی کلید های هوایی عبارتند از:


   ۱_ موتور الکتریکی (Electrical motor)
   ۲_ رله شانت (shunt trip)
   ۳_رله افت ولتاژ (under voltage)
   ۴_ کنتاکت های کمکی NO/NC
   ۵_ کنتاکت خطا (fault contact)

   مزایای کلید اتوماتیک هوایی اشنایدر


   1. سهولت در مصرف و سفارش
   2. مناسب و طراحی شده با استاندارد های جهانی
   3. ترکیب یکپارچه جهت مدیریت انرژی و سازه های سیستم ها و بهینه سازی انرژی


   مواردی که هنگام خرید کلید اتوماتیک هوایی باید درنظر بگیرید:

   1. جریان نامی کلید هوایی (آمپر)
   2. قدرت قطع کلید هوایی
   3. تعداد پل کلید هوایی 
   4. میکرولوژیک کلید هوایی 
   5. مکانیزم موتوری 

   جهت خرید کلیدهای هوایی اشنایدر از آرانرژی میتوانید توسط فیلترهای تعریف شده در سمت راست صفحه به صورت دقیق رنج موردنظر خود به راحتی انتخاب و به سبد خرید خود اضافه نمایید.
   جهت مشاهده تنظیمات کلید هوایی و نحوه نصب آن به کاتالوگ کلید هوایی اشنایدر مراجعه کنید
   کلید هوایی ACB سری NT - NW اشنایدر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   تعداد پل
   قدرت قطع
   حالت نصب
   آمپر
   خیر
   بله