(5) نفر 1
کلید های اتوماتیک و سوئیچ های قطع کننده اشنایدر NT16 تا NT06

کلید های اتوماتیک و سوئیچ های قطع کننده اشنایدر NT16 تا NT06

کلید های اتوماتیک و سوئیچ های قطع کننده NT16 تا NT06

زینب  مقدم  ۱۴۰۲ دوشنبه ۳۰ مرداد

مشخصات عمومی

تعداد پل ها 3/4
ولتاژ مجاز عایق Ui 1000
(kv) ایستادگی در برابر ولتاژ لحظه ای Uimp 12
(VAC 50/60 HZ) ولتاژ استفاده عملی مجاز Ue 690/1000
(جدا سازی) سازگاری با ایزولاسیون IEC 60947-2
درجه آلودگی IEC 60664-1


IEC 60947-2 مشخصات کلید اتوماتیک براساس NT06 NT08 NT10 NT12 NT16
جریان مجاز A   In در 40 درجه سانتیگراد / 50 درجه سانتیگراد 630 800 1000 1250 1600
پل چهارم A 630 800 1000 1250 1600
رنج سنسور A 400 , 630 400 , 800 400 , 1000 630 , 1250 800 , 1600
نوع کلید اتوماتیک H1 H2 L1 H10 H1 H2 H10
حد نهایی قطعKA rms Icu 220/415 V 42 50 150 - 42 50 -
VAC 50/60 HZ 440 V 42 50 130 - 42 50 -
525 V 42 42 100 - 42 42 -
690 V 42 42 25 - 42 42 -
1000 V - - - 25 - - 20
ظرفیت قطع اتصال کوتاه در شرایط کاری Ics % Ics 100% 100%
رده استفاده B B A B B B B
ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت(KA rms) Icw 0.5 s 42 36 10 20 42 36 20
VAC 50/60 HZ 1 s 42 36 - 20 - 36 20
3 s 24 20 - - 24 20 -
حفاظت آنی مجتمع(± 10% پیک KA) - 90 10×ln(3) - - 90 -
ظرفیت وصل اتصال کوتاه(KA peak) Icm 220/415 V 88 105 330 - 88 105 -
VAC 50/60 HZ 440 V 88 105 286 - 88 105
525 V 88 88 220 - 88 88 -
690 V 88 88 52 - 88 88 -
1000 V - - - 42 - - 42
زمان قطع (ام سی) بین فرمان (قطع) و جرقه زدن 25 25 9 - 25 25 -
زمان وصل (ms) <50 <50

انتخاب سسنور
ربع سسنور 250 400 630 800 1000 1250 1600
تنظیم آستانه (A) Ir 100 to 250 160 to 400 250 to 630 320 to 800 400 to 1000 500 to 1250 640 to 1600

مشخصات کلید اتوماتیک براساس NEMA AB1
ظرفیت قطع (KA)

VAC 50/60 HZ
240 V 42 50 150 - 42 50 -
480 V 42 50 100 - 42 50 -
600 V 42 42 25 - 42 42 -

مشخصات سوئیچ قطع کننده براساس استاندارد IEC 60974
نوع قطع کننده سوئیچ HA HA10 HA HA10
ظرفیت وصل اتصال کوتاه (Ka peaK) ICM 220 V 75 - 75 -
AC23A/AC3 50/60HZ رده 440 V 75 - 75 -
525/690 V 75 - 75 -
1000 V - 42 - 42
ایستادگی دربرابر جریان اتصال کوتاه ، کوتاه مدت  (KA rms) ICW 0.5 s 36 20 36 20
AC23A/AC3 50/60HZ رده 1 s 36 20 36 20
3 s 20 20 20 20
حد نهایی ظرفیت قطع ICU (ka rms)
با یک رله حفاظت خارجی
بیشینه تاخیر زمانی : 350 میلی ثانیه
690 V 36 36

دوام الکتریکی و مکانیکی براساس استاندارد iec 60947 - 2/3 در In/Ie
عمر کاری مکانیکی با نگهداری 25
1000 × سیکل c/o بدون نگهداری 12.5
نوع کلید اتوماتیک H1 H2 L1 H10 H1 H2 L1 H10 H1 H2 L1 H10 H1 H2 H10 H10 H1 H2
جریان مجاز In(A) 630 800 1000 1250 1600
1000 × سیکل c/o الکتریکی بدون نگهداری 440 V 6 6 3 - 6 6 3 - 6 6 3 - 6 6 - - 6 6
IEC 60947-2 690 V 3 3 2 - 3 3 2 - 3 3 2 - 3 3 - - 3 3
1000 V - - - 0.5 - - - 0.5 - - - 0.5 - - 0.5 0.5 - -
نوع کلید اتوماتیک یا سوئیچ قطع کننده H1/H2/HA
جریان استفاده عملی مجاز Ie (A) AC23A 630 800 1000 1250 1600
1000 × سیکل c/o الکتریکی بدون نگهداری 440 V 6 6 6 6 6
IEC 60947-3 690 V 3 3 3 3 3
نوع کلید اتوماتیک H1/H2/HA
جریان استفاده عملی مجاز Ie (A) AC3 500 600 800 1000 1000
قدرت موتور 380/415 V (KW) <=250 250 to 335 335 to 450 450 to 560 450 to 560
440 V (KW) <=300 300 to 400 400 to 500 500 to 630 500 to 630
440 V 6
690 V -
1000 × سیکل c/o
IEC 60947-3 پیوست M/IEC 60947-4-1
الکتریکی بدون نگهداری