(5) نفر 1
کلید های اتوماتیک و سوئیچ های قطع کننده اشنایدر NW63 تا NW08

کلید های اتوماتیک و سوئیچ های قطع کننده اشنایدر NW63 تا NW08

کلید های اتوماتیک و سوئیچ های قطع کننده NW63 تا NW08

زینب  مقدم  ۱۴۰۲ دوشنبه ۳۰ مرداد
مشخصات عمومی
تعداد پل ها 3/4
ولتاژ مجاز عایق UI 1000/1250
ایستادگی دربرابر ولتاژ لحظه ای (KV) UIMP 12
ولتاژ استفاده عملی مجاز VAC 50/60 HZ UE 690/1150
سازگاری با ایزولاسیون (جداسازی) IEC 60947-2
درجه آلودگی IEC 60664-1 4(1000 V)/3 (1250 V)

مشخصات کلید اتوماتیک براساس IEC60947-2 NW08 NW10 NW12 NW16 NW20 NW25 NW32 NW40 NW40b NW50 NW63
جریان مجاز A در 40 درجه سانتیگراد / 50 درجه سانتیگراد 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300
پل چهارم A 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 4000 5000 6300
رنج سنسور A 400 to 800 400 to 1000 630 to 1250 800 to 1600 1000 to 2000 1250 to 2500 1600 to 3200 2000 to 4000 2000 to 4000 2500 to 5000 3200 to 6300
نوع کلید اتوماتیک N1 H1 H2 L1 H10 H1 H2 H3 L1 H10 H1 H2 H3 H10 H1 H2
حد نهایی ظرفیت قطع KA rms ICU 220/415/440 V 42 65 100 150 - 65 100 150 150 - 65 100 150 - 100 150
VAC 50/60 HZ 525 V 42 65 85 130 - 65 85 130 130 - 65 85 130 - 100 130
690 V 42 65 85 100 - 65 85 100 100 - 65 85 100 - 100 100
1150 V - - - - 50 - - - - 50 - - - 50 - -
ظرفیت قطع اتصال کوتاه در شرایط کاری ICS % ICU 100% 100% 100% 100%
رده استفاده B B B B
ایستادگی دربرابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت (KA rms) ICW 1 s 42 65 85 30 50 65 85 65 30 50 65 85 65 50 100 100
VAC 50/60 HZ 3 s 22 36 50 30 50 36 75 65 30 50 65 75 65 50 100 100
حفاظت آنی مجتمع(± 10% پیک KA) Without Without 190 80 Without Without 190 150 80 Without Without 190 150 Without Without 270
ظرفیت وصل اتصال کوتاه(KA peak) ICM 220/415/440 V 88 143 220 330 - 143 220 330 330 - 143 220 330 - 220 330
VAC 50/60 HZ 525 V 88 143 187 286 - 143 187 286 286 - 143 187 286 - 220 286
690 V 88 143 187 220 - 143 187 220 220 - 143 187 220 - 220 220
1150 V - - - - 105 - - - - 105 - - - 105 - -
زمان قطع (ام سی) بین فرمان (قطع) و جرقه زدن 25 25 25 10 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25
زمان وصل (ms) <70 <70 <70 <80

مشخصات کلید اتوماتیک براساس NEMA AB1
ظرفیت قطع (KA) 240/480 V 42 65 100 150 - 65 100 150 150 - 65 100 150 - 100 150
VAC 50/60 HZ 600 V 42 65 85 100 - 65 85 100 100 - 65 85 100 - 100 100

مشخصات کلید اتوماتیک حفاظت نشده
قطع شدن با رله شانت براساس استاندارد IEC 60947-2
نوع کلید اتوماتیک HA HF HA HF HA HF HA
حد نهایی ظرفیت قطع VAC 50/60 HZ  (KA peak) ICU 220...690 V 50 85 50 85 55 85 85
ظرفیت قطع اتصال کوتاه در شرایط کاری ICS % ICU 100% 100% 100% 100%
ایستادگی دربرابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت (KA rms) ICW 1 s 50 85 50 85 55 85 85
3 s 36 50 36 75 55 75 85
Without Without Without Without Without Without Without
حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه با رله حفاظت خارجی - ماکزیمم تاخیر زمانی برای حفاظت اتصال کوتاه 350 ms
ظرفیت وصل اتصال کوتاه (KA peak) ICM 220...690 V 105 187 105 187 121 187 187

مشخصات سویئچ قطع کننده براساس استاندارد IEC 60974 و پیوست NW08/NW10/NW12 NW16 NW20 NW25/NW32/NW40 NW40b/NW50/NW63
نوع فطع کننده سوئیچ NA HA HF HA10 HA HF HA10 HA HF HA10 HA HF HA10 HA
ظرفیت وصل اتصال کوتاه (ka peak) ICU 220...690 V 88 105 187 - 105 187 - 105 187 - 121 187 - 187
رده AC23A/AC3 VAC 50/60 HZ 1150 V - - - 105 - - 105 - - 105 - - 105 -
ایستادگی دربرابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت (Ka rms) ICW 0.5 s - - - - - - - - - - - - - -
رده AC23A/AC3 VAC 50/60 HZ 1 s 42 50 85 50 50 85 50 50 85 50 55 85 50 85
3 s - 36 50 50 50 50 50 50 50 50 55 75 50 85

دوام الکتریکی و مکانیکی براساس IEC 60947 - 2/3 در In/Ie NW08/NW10/NW12 NW16 NW20 NW25/NW32/NW40 NW40b/NW50/NW63
عمر کاری مکانیکی با نگهداری 25 20 10
1000 × سیکل c/o بدون نگهداری 12.5 10 5
نوع کلید اتوماتیک N1/H1/H2 L1 H10 H1/H2 L1 H10 H1/H2 H3 H10 H1 H2
جریان مجاز In (A) 800/1000/1250/1600 2000 2500/3200/4000 4000b/5000/6300
1000 × سیکل c/o
الکتریکی بدون نگهداری 440 V 10 3 - 8 3 - 5 1.25 - 1.5 1.5
690 V 10 3 - 6 3 - 2.5 1.25 - 1.5 1.5
1150 V - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -
نوع کلید اتوماتیک یا سوئیچ قطع کننده H1/H2/NA/HF H1/H2/H3/HA/HF H1/H2/HA
جریان استفاده عملی مجاز In (A) AC23A 800/1000/1250/1600 2000 2500/3200/4000 4000b/5000/6300
1000 × سیکل c/o بدون نگهداری 10 8 5 1.5
10 6 2.5 1.5
نوع کلید اتوماتیک H1/H2/HA/HF H1/H2/H3/HA/HF
جریان استفاده عملی مجاز In (A) AC3 800 1000 1250 1600 2000
قدرت موتور 380/415 V (KW) 450 TO 335   TO 560 450 560 TO 670 670 TO 900 900 TO 1150
440 V (KW) 400 TO 500 500 TO 630 500 TO 800 800 TO 1000 1000 TO 1300
690 V (KW) <=800 800 TO 1000 1000 TO 1250 1250 TO 1600 1600 TO 2000
1000 × سیکل c/o الکتریکی بدون نگهداری 440/690 V
IEC 60947 - 3 پیوست M/IEC 60947 - 4 - 1