کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NT10H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NW10H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1000 آمپر فیکس NW10H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NT12H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1250 آمپر فیکس NW12H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NT16H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۵۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 1600 آمپر فیکس NW16H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2000 آمپر فیکس NW20H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 2500 آمپر فیکس NW25H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 3200 آمپر فیکس NW32H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 4000 آمپر فیکس NW40H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر فیکس NW50H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 5000 آمپر فیکس NW50H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر فیکس NW63H1 3PML2EVV
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 6300 آمپر فیکس NW63H1 3PML2EVV
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NT08H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NT08H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NT08H2 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NT08H2 3PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NW08H1 3PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 3 پل 800 آمپر فیکس NW08H1 3PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر فیکس NT10H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر فیکس NT10H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر فیکس NW10H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1000 آمپر فیکس NW10H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر فیکس NT12H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر فیکس NT12H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر فیکس NW12H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1250 آمپر فیکس NW12H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NT16H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NT16H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NT16H2 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NT16H2 4PML2EHH
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  قدرت قطع 50 کیلو آمپر
  ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NW16H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 1600 آمپر فیکس NW16H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 2000 آمپر فیکس NW20H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 2000 آمپر فیکس NW20H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 2500 آمپر فیکس NW25H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 2500 آمپر فیکس NW25H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 3200 آمپر فیکس NW32H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 3200 آمپر فیکس NW32H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 4000 آمپر فیکس NW40H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 4000 آمپر فیکس NW40H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  قدرت قطع 65 کیلو آمپر
  ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 5000 آمپر فیکس NW50H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 5000 آمپر فیکس NW50H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 6300 آمپر فیکس NW63H1 4PML2EVV
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 6300 آمپر فیکس NW63H1 4PML2EVV
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  قدرت قطع 100 کیلو آمپر
  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 800 آمپر فیکس NT08H1 4PML2EHH
  کلید هوایی ACB اشنایدر 4 پل 800 آمپر فیکس NT08H1 4PML2EHH
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  قدرت قطع 42 کیلو آمپر
  ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

   کلیدهای هوایی ACB


   کلیدهوایی ACB اشنایدر الکتریک، یکی از انواع بریکر یا قطع کننده های فشار ضعیف می‌باشد و در دو مدل ان تی (NT) و ان دبلیو (NW) که متناسب به پاسخ گویی نیازهای مصرف کنندگان تابلو برق ها طراحی و ساخته شده است. و در سه سایز متفاوت که از 630 آمپر تا 1600 آمپر سری ان تی (NT)  و از 800 آمپر تا 4000 آمپر سری ان دبلیو (NW) و سری سوم نیز از 4000 آمپر تا 6300 آمپر ان دبلیو می‎‎باشد. همچنین هردو مدل عملکرد یکسانی دارند و براساس موارد مختلف، از اجزای یکسان یا متفاوتی تشکیل شده اند.

   سری ان تی (NT) کوچکترین نوع کلید های هوایی (کلید قدرت) می باشد که با در نظر گرفتن شرایط مصرف کنندگان و جهت کاهش هزینه های سازندگان تابلو برق طراحی شده اند، همچنان که مسیر دنیا رو به پیشرفت علم و هوشمندسازی می باشد اشنایدر الکتریک تلاش میکند با توجه به شرایط و نیاز های فعلی ، راه حلی مناسب در پاسخ به این نیازها و اهداف آینده داشته باشد.
   کلیدهای هوایی از مدار در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه آنی و تاخیری و اتصال به زمین محافظت می کند و در مدل های فیکس (ساده) و کشویی موجود می باشند . موارد کاربرد این کلید در ورودی تابلوها است که معمولاً جریان بالایی دارند و برقراری حالت سلکتیو بین کلیدهای ورودی و کلیدهای خروجی را فراهم می کند .
   به دلیل وجود سیستم اطفای جرقه توسط هوای آزاد، به این نوع کلیدها، کلید اتوماتیک هوایی گفته می‌شود و در مدل های سه پل و چهار پل با میکرولاجیک های متفاوت و قدرت قطع 42کیلو امپر تا 150کیلوامپر در ولتاژ 220/415 ولت در دسترس می باشند و به طور کلی عمر مفید کلید هوایی تقریباً دو برابر کلید اتوماتیک یا کمپکت است.


   مزایای کلید اتوماتیک هوایی

   1. سهولت در مصرف و سفارش
   2. مناسب و طراحی شده با استاندارد های جهانی
   3. ترکیب یکپارچه جهت مدیریت انرژی و سازه های سیستم ها و بهینه سازی انرژی


   مواردی که هنگام خرید کلید اتوماتیک هوایی باید درنظر بگیرید:

   1. جریان نامی کلید هوایی (آمپر)
   2. قدرت قطع کلید هوایی
   3. تعداد پل کلید هوایی 
   4. میکرولوژیک کلید هوایی 
   5. مکانیزم موتوری 

   جهت خرید کلیدهای هوایی اشنایدر از آرانرژی میتوانید توسط فیلترهای تعریف شده در سمت راست صفحه به صورت دقیق آیتم های بالا را درنظر گرفته و کالای موردنظر خود به راحتی انتخاب و به سبد خرید خود اضافه کنید.
   کلید هوایی ACB سری NT - NW
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Schneider
   تعداد پل
   قدرت قطع
   حالت نصب
   آمپر
   خیر
   بله